Bài tuyên truyền XDTMNLTLTT bài thứ 2

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG   BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM   Trường Mầm non Mỹ Hưng được thành lập từ năm 1976, đến năm 1988 trường được công…

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2020

    PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘC TRƯỜNG MN MỸ HƯNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  20 /KH-TrMN                    Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 03  năm 2020     KẾ HOẠCH                               Thực…

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2020

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 04/QĐ-TrMN   Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 02 năm 2020                …