Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2020

Tháng Tư 6, 2020 4:12 chiều
    PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘC

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  20 /KH-TrMN

 

                

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 03  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

                              Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”  năm 2020

 

Thực hiện công văn số 738/CV-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc về việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Trường mầm non Mỹ Hưng  xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới; tạo sức mạnh to lớn của ý Đảng, lòng dân.
 3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; từng bước đưa công tác dân vận của đơn vị đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.
 4. Tăng cường mối quan hệ giữa đơn vị với nhân dân; tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh.
 5. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
 6. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền:

– Tiếp tục quán triệt và triển khai Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”; Nghị quyết số 25-NỌ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị sổ 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

– Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò quan trọng và trách nhiệm làm công tác dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị. Từng cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Biểu dương những cá nhân thực hiện tốt và phê phán những cá nhân còn hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận chính quyền.

 1. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền:

– Trong quản lý, điều hành thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

– Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các quy định của pháp luật, Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy mạnh mẽ, đúng pháp luật quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị.

 1. Xây dựng và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

– Từng cán bộ, công chức, viên chức cần xác định rõ trách nhiệm vê công tác vận động quần chúng, thông qua việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; trong từng nhiệm vụ cụ thể phải xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; công khai và thực hiện tốt nội dung “ba không, ba cần, ba nên” trong thực thi công vụ.

– Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống theo tấm gương Bác; đăng ký thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí’Minh; đăng ký không vi phạm đạo đức nhà giáo và tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Chấp hành nghiêm quy chế, nội quy cơ quan, quy định của pháp luật; chủ động trong thực hiện và hoàn thành niệm vụ được phân công; thực hiện tốt quy tắc ứng xử; khắc phục tình trạng vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu dân.

– Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiêm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế, quy định của pháp luật trong thực thi công vụ.

 1. Tăng cường công tác cải cách hành chính:

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, phong cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân; giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Khắc phục tình trạng vô trách nhiệm, đùn đẩy, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

– Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công tác và giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chúc trong thực thi công vụ.

– Trang bị đủ trang thiết bị, điều kiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Lãnh đạo nhà trường, đơn vị làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Xây dựng quy chế tiếp dân, bố trí lịch tiếp dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, qua đó tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với nhân dân. Phát huy hiệu quả đường dây nóng, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức hoặc cá nhân về quy định hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, phong cách và thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức, viên chức.

 1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ:

– Trên cơ sở kế hoạch thi đua hàng năm, phát động phong trào thi đua thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành; tham gia xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa; đấu tranh phòng chống tội phạm,…; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trong năm.

– Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đúng thực chất, khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức hăng hái tham gia các phong trào thi đua.

 1. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền:

– Hiệu trưởng phụ trách công tác dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân vận tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác dân vận giúp cho cấp ủy và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền.

– Phối hợp với Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện và cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, xây dựng các gương điển hình trong công tác dân vận; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực thi công vụ, việc thực hiện công tác dân  vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Ban tiếp công dân nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo không để tồn đọng (nếu có).

– Báo cáo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào quý IV hàng năm.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2020 của Trường mầm non Mỹ Hưng. Đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                     

– CB,GV,NV;

– Lưu: VT.

                                                                                                     Đặng thị Mây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘC

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  08 /QĐ-TrMN

 

                

Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 03  năm 2020

 

                                                           QUYẾT ĐỊNH

       Thành lập ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ  Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV, ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Căn cứ Kết luận số 267 -KL/TU, ngày 25/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới;

Thực hiện công văn số 738/CV-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc về việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-TrMN ngày 26/02/1020 của trường mầm non Mỹ Hưng về việc công tác dân vận năm 2020;

Xét năng lực cán bộ.

                                                         QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở trường mầm non Mỹ Hưng gồm các ông (bà) có tên sau đây.

Trưởng ban

1  Bà Đặng Thị Mây – Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

2 Bà Đặng Thị Thu Hương – Phó hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Sen – Phó hiệu trưởng

Ủy Viên

4 Bà Đặng Thị Hà – Trưởng Ban TTND

5 Bà Đặng Thị Hoa –  Tổ trưởng mẫu giáo

 1. Bà Đặng Thị Onh – Tổ trưởng nhà trẻ

Điều 2: Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị năm 2020 .

Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 3;

– Ban Giám hiệu;

– Đăng Website;                                                                                                  Đặng Thị Mây

– Lưu: VT.