Kế hoạch triển khai chuyên đề “đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong trường mầm non”

Tháng Tư 6, 2020 4:22 chiều

PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘC

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 25 /KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

                                                 KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chuyên để “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ 

                                     trong trường mầm non”

 

Căn cứ vào kế hoạch số 179/KH-PGD ĐT ngày 06/4/2020 về việc thực hiện Triển khai thực hiện chuyên để “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cas cơ sở giáo dục mầm non”;

Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cas cơ sở giáo dục mầm non” như sau:

  1. Mục đích:

– Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh;

– Đảm bảo 100% giáo viên được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bạo hành; Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra;

– 100% các lớp được đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ;

  1. Nội dung:

2.1. Tổ chức rà soát, đánh giá, đôn đốc các lớp thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN (Đánh giá các cấp quản lý, các cơ sở GDMN trong việc thực hiện Chương trình hành động phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở GDMN, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).                                                 2.2. Hướng dẫn giáo viên thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ.                                                2.3.Phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.

2.4. Truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ, công đồng về mối nguy hiểm của bạo hành trẻ.

  1. Tổ chức thực hiện:

       *. Đối với ban giám hiệu

– Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai các văn bản chỉ đạo của các  cấp tới toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường để thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

    *. Các nội dung cần tăng cường thực hiện đối với nhà trường:

– Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành, của Huyện ủy; việc triển khai cần phải được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và Thủ trưởng đơn vị phải phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra thường xuyên.

–  Xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình hành động phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở GDMN, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

– Thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại đơn vị theo công văn số 114 /PGDĐTCTTT ngày 25/4/2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; công tác đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở GDMN theo tinh thần công văn số 3 378/PGDĐT ngày 31/12/2019. Đồng thời, các trường thiết lập đường dây nóng trong phòng, chống bạo hành trẻ.

– Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tập huấn các kỹ năng phòng, chống bạo hành trẻ (thời gian hoàn thành: tuần III tháng 5/2020). Tăng cường áp dụng các biện pháp giáo dục tích cực, kỹ năng ứng xử với các tình huống bạo hành.

– Thực hiện “Xây dựng trường học hạnh phúc” theo công văn số 260/HDCĐN ngày 30/12/2019 của Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định.

– Phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng, có cơ chế giám sát trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ. nhà trường cần tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Nuôi dạy tốt”; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Quy định việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp lao động vệ sinh trường, lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CB,GV,NV trong nhà trường dưới nhiều hình thức.

+ Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GV,NV trong nhà trường; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và các dấu hiệu bạo lực học đường, cần phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

+  Nhà trường căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo; các công văn, Chỉ thị của cấp trên về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học, để xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Công an xã về công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội tại địa phương.

+ Tổ chức cho CB,GV,NV trong trường ký cam kết về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo bộ quy tắc ứng xử lý cụ thể.

+ Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của học sinh trong nhà trường.

  1. Các giải pháp “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ  trong trường mầm non”

4.1. Giáo dục đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CB,GV,NV thông qua thực hiện các nội qui, qui định trong nhà trường:

– Tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

– Tổ chức cho đội ngũ GV,NV trong trường được học tập, thảo luận, ký cam kết về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của nhà giáo thông qua các buổi họp đầu năm của nhà trường, không vi phạm đạo đức nhà giáo, bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ khi đến trường.

+ Nghiêm cấm việc tổ chức cho trẻ tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.

+ Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội trong khu vực nhà trường…

– Phối hợp với PHHS: Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.

– Lập hồ sơ theo dõi đối với những giáo viên, nhân viên trong trường thường xuyên vi phạm nội quy để kịp thời chấn chỉnh các cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, và vi phạm kỷ luật.

– Phối hợp với chính quyền địa phương: Phối hợp với Ban Công an Địa phương, để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới việc vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong nhà trường.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tại địa phương, để cùng phối hợp giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.

4.2. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh:     

– Tăng cường hoạt động ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua hoạt động GDNGLL cụ thể là:

+ Các em cần được rèn luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất lòng bạn bè.

+ Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt tới giá trị nhân văn cao nhất.

+ Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kìm nén, biết sống bao dung độ lượng với mọi người.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện. Thông qua đó để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

4.3. Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên và vai trò các đoàn thể:

– GV các lớp cần nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng phụ huynh học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với những gia đình phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, để an ủi và động viên các gia đình cho các cháu đi học

– GVCN từng lớp cần phối hợp với nhau để được gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ khó khăn với phụ huynh của các em học sinh. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, GV cần phải đi sâu tìm hiểu gia cảnh của từng cháu để biết được hoàn cảnh, tâm lý củ từng PH, xóa được mặc cảm.

– BGH cần quan tâm đến việc quản lý học sinh: Nhắc nhở phụ huynh, thường xuyên thông báo tình hình học tập và sức khỏe của học sinh tới PHHS.

– Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương , khen thưởng những gương người tốt việc tốt. Qua đó mới giáo dục được học sinh.

– Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

+ Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”  trong nhà trường.

+ Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải  hiểu được tâm sinh lí của từng PH và học sinh, biết kìm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn ngữ  xúc phạm đối với học sinh, ngay cả với những học sinh vi  phạm kỉ luật. Các thầy, các cô phải luôn là tấm gương sáng để học sinh  tin tưởng, học tập noi theo.

+ Nhà giáo không được dùng bạo lực, nhưng cũng không được phép bất lực trước học sinh cá biệt. Không nên có thành kiến với học sinh, sử dụng biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với học sinh, mà hãy giáo dục học sinh bằng tình thương để cảm hóa và giúp các em thích đến trường để học tập.

          4.4.  Khen thưởng – Kỉ luật

– Gắn các nội dung phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội với các tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên.

– Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt có phần thưởng xứng đáng để học sinh phấn đấu, đặc biệt là những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi qua trong năm học.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

– Nhà trường xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh, phát hiện ngăn chăn kịp thời đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ; Tăng cường công tác tham mưu với Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương; phối hợp với các ban ngành đoàn thể các lực lượng xã hội để từng bước ngăn chặn, đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ.

– Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ.

– Hướng dẫn, giáo viên XD kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục nội dung phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội phù hợp trong các hoạt động của trẻ./.

 

Nơi nhận:                                  HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT Mỹ Lộc (để b/c);

– CB,GV,NV trường MN Mỹ Hưng (để t/h);

– Lưu VP./.

 

 

 

 

 

                                 Đặng Thị Mây